Jak napsat žádost o rozvod + VZOR

V ČR se rozpadá každý druhý manželský svazek. Stres při rozvodu bude menší, když budete vědět, jak podat žádost o rozvod, kolik stojí a kdy je možný dohodou.

Co je rozvod manželství

U nás rozvod řeší soud. Sporný rozvod znamená, že se na zákonem stanovených věcech s manželkou či manželem nedohodnete a rozvod soud řeší se všemi důsledky. Nesporný rozvod nastane, když manželé podají žádost společně, nebo se druhý manžel k žádosti připojí a uvedou, že se na vypořádání záležitostí souvisejících s manželstvím dohodli.

Ke spornému rozvodu dojde, když:

 • jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí
 • manželé se nedomluví na vypořádání společného majetku
 • manželé se nejsou schopni domluvit na péči o nezletilé dítě

Soud manželství neukončí:

 • rozvod je v rozporu se zájmy nezletilého dítěte, např. je dítě fyzicky či psychicky postiženo
 • manžel se na rozvratu manželství nepodílel a rozvod by mu způsobil zvláště závažnou újmu

Jak podat žádost o rozvod

Návrh zahájení rozvodového řízení může podat jeden z manželů, případně oba při společném návrhu. Žádost o rozvod musíte podat písemně u okresního nebo obvodního soudu, kde máte společné bydliště, pokud v tomto obvodu alespoň jeden stále bydlí. Jestliže se již oba odstěhovali, oslovíte okresní soud tam. Za podání návrhu zaplatíte soudní poplatek 2 000 Kč převodem či v podobě kolku.

Potřebné dokumenty

 • ověřenou kopii oddacího listu
 • případně rodného listu společného nezletilého dítěte
 • soudně schválený návrh porozvodové péče o dítě
 • návrh vypořádání společného majetku – sepsaný vámi či u právníka

Žádost o rozvod – co musí vzor obsahovat

 • název a adresu soudu, u kterého návrh podáváte
 • základní informace o osobě, která návrh podává
 • jména, příjmení a bydliště manželů, příp. rodná čísla a informace o jejich zástupcích
 • místo a datum svatby
 • pokud máte společné nezletilé děti, jejich jména a data narození
 • důvody žádosti o rozvod
 • důkazy, o které se coby navrhovatel opíráte
 • datum a podpis
 • v případě nesporného rozvodu také podpis manželky/manžela

Rozvod manželství s dětmi

Pokud mají manželé společné nezletilé děti, musí před rozvodem proběhnout soudní řízení, v němž se určí podoba péče o děti po rozvodu, výše a splatnost výživného, způsob, jakým se budou podílet rodiče na výchově, např. střídavá péče. Dohoda o nezletilých dětech musí být schválena opatrovnickým soudem.

Kolik stojí rozvod a rozvodový právník

Za podání návrhu na rozvod zaplatíte soudní poplatek 2 000 Kč. Soudní řešení vypořádání společného jmění manželů stojí opět 2 000 Kč. Pokud máte více nemovitostí, zvyšuje se poplatek s každou z nich o 5 000 Kč. Jestliže vypořádáváte obchodní firmu, návrh stojí 15 000 Kč. Řízení týkající se péče o nezletilé a vyživovací povinnosti rodičů jsou od soudního poplatku osvobozena. Platit budete i za právníka, kde se sazba liší, záleží na tom, jak se znáte a jaký spolu máte vztah.

Žádost o rozvod manželství ke stáhnutí

Žádost o rozvod manželství VZOR k nahlédnutí

NÁVRH NA ROZVOD MANŽELSTVÍ        

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Okresní soud

                                                                                          adresa

                                                                                          adresa

Manžel/ka:             Jméno…………………………….

                               Příjmení…………………………….  Příjmení za svobodna………………………

Datum narození……………………………….

Trvale bytem…………………………………….

T. č. bytem…………………………………………

Adresa pro doručení……………………………….

Manžel/ka:             Jméno…………………………….

                               Příjmení…………………………….  Příjmení za svobodna………………………

Datum narození……………………………….

Trvale bytem…………………………………….

T. č. bytem…………………………………………

Adresa pro doručení……………………………….

Návrh na rozvod manželství

I.

Manželství jsme uzavřeli dne ………… před …………………………………. (magistrátem města, městským úřadem, výborem a podobně) v …………………………………..

U obou účastníků se jedná o manželství ………………(prvé popř. druhé, třetí – pokud ano, sdělit kterým soudem a pod jakou spisovou značkou byla předchozí manželství rozvedena).

Okresní soud……………………………………….. Spisová značka……………………

Oba jsme ………………….. občanství. Naše poslední společné (trvalé) bydliště bylo na adrese …………………………………………………………………………….

Důkaz:  oddací list (originál nebo ověřená kopie)

II.

Z manželství se narodilo ….. dětí, a to:

syn/dcera ………………………………………………………………, nar. dne ………………………………..

syn/dcera ……………………………………………………………….., nar. dne ……………………………….

syn/dcera ……………………………………………………………….., nar. dne ……………………………….

Současně s tímto návrhem podávám u Okresního soudu v …………………návrh na určení péče a výživy k nezletilé/mu……………………………………….. (jen pokud jsou děti dosud nezletilé)

nezletilé/mu……………………………………….. (jen pokud jsou děti dosud nezletilé)

nezletilé/mu………………………………….…… (jen pokud jsou děti dosud nezletilé)

Důkaz:  rodné listy nezl. dětí (v kopii)

III.

POPIS PRŮBĚHU MANŽELSTSVÍ (po jak dlouhé známosti a z jakého důvodu uzavřeno manželství; problémy, důvod rozvodu, uvést od kdy spolu nežijí, nestýkají se, nevedou společnou domácnost — vše svými slovy)

Důkaz:  výslechem účastníků

S ohledem na shora uvedené skutečnosti navrhuji, aby soud po provedeném řízení vydal tento

Rozsudek :

Manželství …………………………………………………… (jméno a příjmení manžela/ky) a ………………………………………………. (jméno a příjmení manžela/ky), rozené ……………………………….., uzavřené dne …………… před …………………………………………. (MěNV, městským úřadem)  v ………………………………………     s e         r o z v á d í .  

V ……………………………………..  dne ………..

………………………………………………………..       ……………………………………………………

Návrh podává: jméno, příjmení (hůlkovým písmem)            podpis osoby (osob), které návrh podávají

Rate this post

Autor příspěvku: Pavla Růžičková

Zajímá mě ekologie, příroda, zdravý životní styl, fitness, bydlení i zahrada, ale i ekonomika, osobní rozvoj a všechny zajímavé projekty.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.